Bijenhotels bouwen

Bouw of koop een bijenhotel of nestkastje ..lees verder...

Drachtplanten/tuintips

Bijen hebben stuifmeel en nectar nodig als ..lees verder...

Geen bestrijdingsmiddelen gebruiken

In dit artikelen vragen we nu eens om iets ..lees verder...

Overzicht/startpagina acties

Bijenlint beoogt een platform te zijn voor ..lees verder...

Urban beekeeping

Bezige bijtjes in de stad Een trend die a ..lees verder...

Duurzaam bijenhouden

Honingbijen worden verzorgd door imkers. N ..lees verder...

Hommeltelling 2013

Het gaat niet goed met de hommels. Er is s ..lees verder...

Hommel fotopagina

Op deze pagina een overzicht van hommel fo ..lees verder...

Bijen in beheer en beleid

Terreinbeheerders

Met de uitgave van de Voorlopige atlas van de Nederlandse bijen begon de belangstelling voor bijen te groeien in kringen van natuurbeheerders en -beleidsmakers. De Vereniging Natuurmonumenten maakte zich als eerste bezorgd over de achteruitgang van de Nederlandse bijen en liet de bijenfauna van haar terreinen onderzoeken. In deze rapportage werd ook aangegeven voor welke soorten Nederland naar verwachting een internationale verantwoordelijkheid draagt: de schorzijdebij, schorviltbij, ijszijdebij, waddenviltbij, waddenmetselbij en de moerasmaskerbij. Samen met Staatsbosbeheer financierde Natuurmonumenten vervolgens een folder over bijenvriendelijk beheer van natuurgebieden. Diverse inventarisaties van natuurgebieden zouden volgen. De resulterende rapportages zijn doorgaans voorzien van beheeradviezen om de plaatselijke bijenfauna te stimuleren.

In de praktijk blijken natuurbeheerders daadwerkelijk aan de slag te gaan met de in de rapporten gegeven adviezen: uit een enquête onder terreinbeheerders bleek dat in eenderde van de beheereenheden specifiek rekening gehouden wordt met bijen. In nog eens eenderde van de beheereenheden worden bovendien maatregelen genomen die niet speciaal op bijen gericht zijn, maar waarvan bijen meeprofiteren.

Schorzijdebij RKleukers

De schorzijdebij komt uitsluitend voor in kustgebieden van Noordwest-Europa en heeft dus een klein verspreidingsgebied. Nederland heeft daarom een speciale verantwoordelijkheid voor het behoud van deze bijensoort. Foto: Roy Kleukers.

Rode Lijst

In 2003 werd de officiële Rode Lijst van de Nederlandse bijen opgesteld in opdracht van het Ministerie van LNV. Als gevolg hiervan zijn gegevens over bijen nu beschikbaar via het Natuurloket en kunnen overheden, projectontwikkelaars en natuurbeheerders beter rekening houden met bijen bij het maken van hun plannen. De Rode Lijst is daarnaast een instrument bij het bepalen van prioriteiten in landelijke en regionale natuurbescherming. De 'officiële' plaats van bijen op een dergelijk beleidsdocument maakt ze extra zichtbaar in kringen waarin deze insecten doorgaans niet direct op belangstelling mogen rekenen.

Het verschijnen van de Rode Lijst stimuleerde provinciale overheden om bijen in hun natuurbeleid te betrekken. Voorbeelden zijn het gebruik van bijengegevens door de Provincie Gelderland in het opstellen van plannen om heideterreinen op de Veluwe met elkaar te verbinden, een beheervisie voor lijnvormige infrastructuur in het heuvelland en het door de Provincie Zuid-Holland gestimuleerde onderzoek naar de roodrandzandbij Andrena rosae in de Biesbosch.

Leefgebiedenbeleid

Sinds 2007 is het 'Leefgebiedenbeleid' van het (voormalige) Ministerie van LNV van start gegaan. Op de soortenlijsten die bij dit beleid horen staan enkele bijensoorten. Dit heeft het mogelijk gemaakt dat er vanuit Provincies projecten kunnen worden uitgevoerd waarvan bedreigde bijen profiteren. Tot nu toe is dit gebeurd voor de knautiabij Andrena hattorfiana in het Zuid-Limburgse heuvelland en voor de moshommel Bombus muscorum op de Zuid-Hollandse eilanden. Recent heeft het Ministerie een nieuw - nog lopend - onderzoek opgestart naar het wel en wee van de Nederlandse honingbij én de wilde bijen, met als doel om de bestuiving van landbouwgewassen en natuurlijke vegetaties veilig te stellen.

Knautiabij TFaasen

 De knautiabij is één van de twee soorten die een plekje heeft in het landelijke Leefgebiedenbeleid van het ministerie van EL&I. Deze bij verzamelt uitsluitend stuifmeel op beemdkroon en komt hierdoor in Nederland met name voor in Zuid-Limburg. Foto: Tim Faasen.

Mini Agenda